Tvarkaraštis 2021-2022
Pirmadienis Antradienis Trečiadienis Ketvirtadienis Penktadienis Šeštadienis
Smurfiki (4m) 18:00 - 19:00 Todes 18:00 - 19:00 Todes
Fiksiki (5-6m) 18:15 - 19:45 Todes 18:15 - 19:45 Todes 12:15 - 13:45 Choreo
KidZ 1 (7-8m) 18:15 - 19:45 Todes 18:15 - 19:45 Todes 12:15 - 13:45 Choreo
KidZ 2 (7-8m) 18:15 - 19:45 Todes 18:15 - 19:45 Todes 12:15 - 13:45 Choreo
Children 1 (9-10m) 16:15 - 17:45 Choreo 16:15 - 17:45 Todes 16:15 - 17:45 Todes
Children 2 (9-10m) 16:15 - 17:45 Choreo 16:15 - 17:45 Todes 16:15 - 17:45 Todes
Juniors 1 (11-12m) 16:30 - 18:00 Todes 16:00 - 17:00 Choreo 17:00 - 18:00 Todes 10:30 - 12:00 Todes
Juniors 2 (11-12m) 16:30 - 18:00 Todes 16:00 - 17:00 Todes 17:00 - 18:00 Choreo 10:30 - 12:00 Todes
Youth 1 (13-15 m) 18:00 - 19:00 Choreo 19:00 - 20:00 Todes 18:00- 19:30 Todes 18:00- 19:30 Todes
Youth 2 (13-15 m) 18:00 - 19:00 Choreo 19:00 - 20:00 Todes 18:00- 19:30 Todes 18:00- 19:30 Todes
Adults (N16) 19:15 - 20:15 Choreo 20:15 - 21:15 Todes 19:45- 21:15 Todes 19:45- 21:15 Todes
Ladies (N25) 20:00 - 21:00 20:00 - 21:00
T-Power (open) 20:15 - 21:15 19:15 - 20:15
T-Dynasty PRO 20:00 - 21:30 Todes 20:00 - 21:30 Todes 13:00 - 14:00 Todes
14:00 - 15:00 Choreo